Tổ Chức

PHÒNG GD&ĐT PÁC NẶM
TRƯỜNG MN BẰNG THÀNH
BẢNG LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN
Năm học 2015 -2016
S T T HỌ VÀ TÊN NĂM SINH QUÊ QUÁN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO BIÊN CHẾ (HĐ) NĂM VÀO NGÀNH ĐV ĐVTN SỐ ĐT CHỖ Ở HIỆN NAY GHI CHÚ
VH CM
1 Hoàng Thị Thủy 26/12/1987 Bộc Bố   Pác Nặm 12/12 ĐHSPMN P.Hiệu trưởng Phụ trách chung, PC, CSVC BC 2011 Đảng Viên 01645399287 Bộc Bố   Pác Nặm
2 Lường Thị Bích Mai 26/7/1987 Nông Hạ Chợ Mới 12/12 TCSPMN P.Hiệu trưởng CM, BT, KĐCL, HĐPT BC 2007 Đảng Viên 01688260787 Bằng Thành Pác Nặm
3 Triệu Thị Diễm 25/4/1987 Đồng Phúc Ba Bể 12/12 CĐSPMN Giáo viên Dạy lớp Nhà Trẻ     18-24 tháng BC 2011 Đoàn Viên 0985341398 Lục Bình Bạch Thông
4 Dương Thị Hiển 12/8/1988 Trung Hòa Ngân Sơn 12/12 CĐSPMN Giáo viên Dạy lớp MG 5-6 tuổi Điểm chính BC 2011 Đoàn Viên 01632456333 Nà Phặc Ngân Sơn
5 Đinh Thị Lan 31/01/1990 Hà Vị   Bạch Thông 12/12 TCSPMN Giáo viên Dạy lớp MG 3-4 tuổi Điểm chính BC 2011 Đoàn Viên 01635594555 Hoàng Trĩ Ba Bể
6 Lâm Thị Xuân 02/8/1990 Cao Kỳ Chợ Mới 12/12 CĐSPMN Giáo viên Dạy lớp MG 4-5 tuổi Điểm chính BC 2011 Đoàn Viên 0915852990 Phổ Yên Thái Nguyên
7 Dương Hồng Hạnh 22/10/1992 Khang Ninh Ba Bể 12/12 TCSPMN Giáo viên Dạy lớp MG 5-6 tuổi Lủng Mít BC 2013 Đoàn Viên 0963370252 Khang Ninh Ba Bể
8 Triệu Thị Ngơi 05/3/1987 Yên Mỹ Chợ Đồn 12/12 TCSPMN Giáo viên Dạy lớp MG 5-6 tuổi Phya Đăm BC 2013 Đoàn Viên 01645318659 Xuân La   Pác Nặm
9 Lương Thị Nga 10/12/1991 Bảo Lạc   Cao Bằng 12/12 TCSPMN Giáo viên Dạy lớp MG 5-6 tuổi Khuổi Lạn BC 2011 Đoàn Viên 01692422115 Bản Khúa Bằng Thành
10 Phạm Thị Uyên 08/10/1986 Vũ Thư Thái Bình 12/12 TCSPMN Giáo viên Dạy lớp MG 5-6 tuổi Khau Bang BC 2013 Đoàn Viên 0975751400 Ngân Sơn Bắc Kạn
11 Lộc Thị Hằng 20/4/1992 Bạch Thông Bắc Kạn 12/12 CĐSPMN Giáo viên Dạy lớp MG 5-6 tuổi Khuổi Mạn BC 2013 Đoàn Viên 01649536616 Bạch Thông Bắc Kạn
12 Nông Thị Thùy Yến 22/8/1989 Bạch Thông Bắc Kạn 12/12 CĐSPMN Giáo viên Dạy lớp MG 5-6 tuổi Pác Nặm BC 2011 Đoàn Viên 0972918622 Đông Viên Chợ Đồn
13 Vi Thị Ngân Hà 01/6/1992 Bộc Bố Pác Nặm 12/12 ĐHSPMN Giáo viên Dạy lớp Nhà Trẻ     24-36 tháng 2014 Đoàn Viên 01665843129 Bộc Bố Pác Nặm
14 Triệu Thị Thu 14/11/1994 Khang Ninh Ba Bể 12/12 TCSPMN Giáo viên Dạy lớp Nhà Trẻ     18-24 tháng 2014 Đoàn Viên 0963103844 Khang Ninh Ba Bể
15 Sằm Thị Niệm 03/3/1995 Nhạn Môn Pác Nặm 12/12 TCSPMN Giáo viên Dạy lớp MG 4-5 tuổi Khuổi Mạn 2015 Đoàn Viên 0975351858 Nhạn Môn Pác Nặm
16 Lường Thị Hợi 06/6/1988 Cổ Linh   Pác Nặm 12/12 CĐSPMN Giáo viên Dạy lớp MG 5-6 tuổi Khuổi Khí 2012 Đoàn Viên 0988040173 Cổ Linh   Pác Nặm
17 Nông Thị Nhất 20/6/1992 Sơn Lộ   Cao Bằng 12/12 TCSPMN Giáo viên Dạy lớp MG 5-6 tuổi Bản Mạn 2014 Đoàn Viên 01629664735 Khuổi Lính Bằng Thành
18 Lục Thị Liền 12/4/1994 Nhạn Môn Pác Nặm 12/12 TCSPMN Giáo viên Dạy lớp MG 5-6 tuổi Nà Cà 2014 Đoàn Viên 0983814994 Nhạn Môn Pác Nặm
19 Hà Thị Na 23/7/1993 Bộc Bố Pác Nặm 12/12 TCSPMN Giáo viên Dạy lớp MG 4-5 tuổi Lủng Mít 2015 Đoàn Viên 01695389589 Bộc Bố Pác Nặm
20 Lục Thị Luyến 25/9/1987 Yên Nhuận Chợ Đồn 12/12 TC Y tế Nhân viên Nhân viên Y tế BC 2009 Đảng Viên 0919557987 Bằng Thành Pác Nặm
21 Hà Thị Yến 18/02/1981 Bằng Thành Pác Nặm 10/12 CCNA Nhân viên Nhân viên       Cấp dưỡng 2014 Đảng Viên 0919272895 Bằng Thành Pác Nặm
22 Hoàng Văn Trưởng 28/10/1983 Bằng Thành Pác Nặm 9/12 Nhân viên Nhân viên         Bảo vệ 2013 Đoàn Viên 0982372895 Bằng Thành Pác Nặm